حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت از افراد مطالبه می کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.