حقوق اداری

مجموعه قواعد اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظائف ادارات دولتی و شهرداری ها و روابط این سازمانها با یکدیگر و با مردم.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.