تفکیک، تقسیم ملک مشاع و افراز

تفکیک، تقسیم ملک مشاع و افراز: تقسیم مال غیرمنقول مشاعی ( ملک مشاع ) بین دو یا چند نفر شریک. لازمه افراز ملک عدم تفاهم و رضایت، و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر است.

تقسیم ملک مشاع، افراز ملک، تقسیم ملک مشاع بین مالکان، افراز ملک مشاع، تقسیم مال مشاع، ملک مشاع

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.