فروش ملک مشاع

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر، و ایشان با یکدیگر شریکند.

وکالت فروش ملک مشاع، هزینه دستور فروش ملک مشاع، نمونه رای دستور فروش ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع فاقد سند رسمی، نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، دعوای فروش مال مشاع، نحوه مزایده ملک مشاع، فروش مال مشاع غیر منقول

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.