ملکی

ملک، در حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته می‌شود.  به استناد مفاد مواد ۱۱ به بعد قانون مدنی اموال غیرمنقول (که بارزترین وجه آن زمین و ساختمان است) تقسیم می‌گردد.

پرونده های ملکی: به طور تخصصی توسط وکیل دادگستری در پرونده های ملکی انجام میشود و با مراجعه به لیست دعاوی ملکی می توانید انواع آن را بیابید.

ملکی

پرونده های ملکی

وکیل دادگستری

وکیل دادگستری ملکی

وکیل ملکی در مشهد

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.