تیم ما

تیم ما 1

عباس رمضانی

مدیریت

متخصص در امور شهرداری، ثبت، پروانه و پایانکار ساختمان، تجارتی، دادخواست و لوایح، قراردادها، دیوان عدالت اداری

تیم ما 2

خانم طوسی

هیات مدیره

متخصص در امور خانواده، خدمات قضایی، حصر و وراثت، دیه، دادخواست، ثبت، تقسیم ترکه

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

آزاده توکلی

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور چک، کیفری، تجارت، بانکی و مالی، کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

خانم شهنازی

داور و کارشناس صلح و سازش و نفقه

متخصص در امور نفقه، مهریه، داور قراردادها در پرونده های حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

جواد زلفی زاده

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور کیفری، حقوقی، اختلاف مالکین و قراردادها

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

آرزو لعل فام

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور خانواده، حقوقی و مطالبات

تیم ما 3

میترا رمضانی

کارشناس حقوق و کارشناس مترجمی

مسئول دفتر شعبه ۱، متخصص در امور خانواده، خدمات قضایی، حقوقی، قراردادها

تیم ما 4

عاطفه عمادیان

کارشناس حقوق

مسئول دفتر شعبه ۲، متخصص در امور ثبت علامت تجاری، ثبت شرکت ها و موسسات، کارت بازرگانی، جواز تاسیس

تیم ما 5

مژگان عرب خانی

کارشناس حقوق

مسئول پیگیری پرونده ها، متخصص در امور خانواده، حقوقی و خدمات قضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

آقای ابراهیمی

کارآموز وکالت

وکیل دادگستری در امور خانواده

تیم ما 6

مسعود رمضانی

مدیر کاریابی و امور بین الملل

متخصص در امور کاریابی بین المللی، قراردادهای بین المللی، ثبت شرکت های خارجی و علائم تجاری، حقوق هوانوردی، جرایم رایانه ای

تیم ما 7

سعید کنجدی

مسئول امور اداری و مالی

متخصص در امور حسابداری، مالی، گرافیک

تیم ما 8

خانم رجبی

کارشناس حقوق

کارآموز

تیم ما 9

آقای شیرقاضی

کاردان

کارآموز

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

تکتم قربانی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 10

فهیمه رفسنجانی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 11

علیرضا بشکنی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

فریبا مشتاقی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 12

حمید حسین پور

کارآموز وکالت

وکیل دادگستری-کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 13

پریسا محبی

کاردان مترجمی زبان انگلیسی

کارآموز/فارغ التحصیل

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

خانم رفاهی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان؛ثبت شرکت؛برند؛نام تجاری؛اختراع؛وکیل؛وکیل مشهد؛مشاور خانواده؛مشاوره ازدواج؛طلاق؛طلاق مشهد؛مشاوره حقوقی؛بیمه؛کیفری؛دادگاه؛کاریابی؛مهاجرت؛مهاجرت کاری؛مهاجرت تحصیلی؛ویزا؛اجازه اقامت؛اخذ اقامت؛ثبت شرکت خارجی؛مهریه؛نفقه؛ طلاق توافقی؛

خانم چمنی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 14

خانم حسینی

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 14

خانم آزموده

کارشناس حقوق

کارآموز/فارغ التحصیل

تیم ما 14

آقای عبدالهی

کارشناس مترجمی همزمان

کارآموز/فارغ التحصیل

به بالای صفحه بردن