حقوق عرفی

حقوق عرفی به قواعد حقوقی گفته می‌شود که ریشه در عرف داشته و بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در هم تنیده شده، و در دل و جان فرهنگ جوامع جای دارد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.