ازدواج

انواع ازدواج درایران شامل نکاح دائم و ازدواج موقت در اهل شیعه است. و عرفی و مسیار در اهل سنت. نکاح می تواند در دین، نژاد، فرهنگ و جغرافیا متفاوت باشد.
ازدواج سفید
هم‌باشی
نکاح معاطاتی
ازدواج مدنی
ازدواج غیررسمی
ازدواج حقوق مشترک
ازدواج همجنس‌گرایان
ازدواج سفید (فرانسوی)
ازدواج بنفش
ازدواج صوری
ازدواج مصلحتی
ازدواج بدون وصال
ازدواج سنتی
ازدواج سیاسی
ازدواج با محارم
ازدواج سو
ازدواج فامیلی
ازدواج گروهی
ازدواج مجدد
ازدواج عاشقانه
ازدواج کودکان
ازدواج در نوجوانی
ازدواج غیابی
ازدواج با خود (سولوگامی)

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.