نفقه

نفقه تامین نیازهای زندگی زن از جمله البسه (پوشاک)، هزینه های پزشکی و دارو و درمان، اثاث خانه، خوراک که هر یک به صورت متعارف و در حدود شئونات زن و خانواده ایشان و عرف جامعه و وضعیت و توان مالی شوهر محاسبه می گردد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.