سرقت

سرقت: دزدی یا سرقت مال دیگران در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد میگویند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.