تجاوز به عنف (تجاوز جنسی)

تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی: تجاوز به عنف به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوزجنسی فقط حمله فیزیکی و جنسی نیست، آسیب عمیق روحی و روانی نیزاست

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.