سفته

سفته: سفته یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

  • سفته چیست
  • سفته بدون تاریخ
  • سفته بانکی
  • سفته حسن انجام کار
  • سفته زندان دارد

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.